MatDT

Subgroup: SBV1A

SBV1A

Material SBV1A
Country / Region 日本
Standard JIS

Subgroup

Item Standard Code Detail
1 JIS G3119 - (2013)
锅炉及压力容器用锰钼钢及锰钼镍钢钢板
化学成分 力学性能
2 JIS G3119 - (2007)
锰钼和锰,钼,镍合金钢板,锅炉及其他压力容器
化学成分 力学性能

MatDT

Social Links